Leerling ondersteuning

De ontwikkeling van een kind verloopt voor elk kind uniek. Het ene kind heeft een wat extra uitdaging nodig en een ander kind een steuntje in de rug. De school heeft daarvoor een ondersteuningsstructuur opgezet, zodat de leerling zo goed mogelijk in zijn ontwikkeling gevolgd en begeleid kan worden.

Hoe doen we dat?

Binnen de groep

Binnen de groep worden de lessen bij de kernvakken (taal en rekenen) aangeboden op verschillende niveaus. Hiervoor heeft de leerkracht een plan gemaakt. In dit plan is opgenomen welke leerlingen bij een bepaald vakgebied extra ondersteuning nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Andere leerlingen hebben dit niet nodig of vragen juist om wat extra uitdaging. Een aanpak kan per vak en per periode verschillend zijn. Er is nadrukkelijk geen sprake van individueel onderwijs, want leerlingen leren van en met elkaar.

De intern begeleider

Op Kbs Kievitsloop is Sandra Vleugels de intern begeleider (Ib). Zij helpt de leerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Tevens coördineert zij de ondersteuningsprocedure op onze school. Wanneer u specifieke vragen heeft over de ondersteuning van uw kind, kunt u in eerste instantie terecht bij de leerkracht. Indien het noodzakelijk is om deze ondersteuning verder uit te breiden volgt, waar nodig, ook contact met de Ib, maar altijd in samenspraak met de groepsleerkracht.

Dyslexie

Sommige leerlingen (en hun ouders) worden geconfronteerd met lees- en spellingproblemen die blijvend zijn. Deze kinderen komen in aanmerking voor een diagnose en behandeling van dyslexie. Onder specifieke voorwaarden van de zorgverzekeraar wordt dit vergoed. Dit loopt sinds 1 januari 2015 via de gemeente en de school-CJG’er is hiervoor de contactpersoon. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht of met de Ib. Op school zijn er afspraken gemaakt hoe deze leerlingen getoetst worden en welke extra hulpmiddelen er ingezet kunnen worden.