Leerlingondersteuning

De ontwikkeling van een kind verloopt bij elk kind uniek en wij vinden het belangrijk hierop aan te sluiten. Hierbij houden wij rekening met o.a. het tempo en talentontwikkeling. We hebben hoge verwachtingen, waarbij succeservaringen belangrijk zijn. We richten ons op de brede ontwikkeling van leerlingen en de balans tussen basisvaardigheden en competenties.
De school heeft daarvoor een ondersteuningsstructuur opgezet, zodat elke leerling zo goed mogelijk in zijn ontwikkeling gevolgd en begeleid kan worden.

Hoe doen we dat?

Binnen de groep
We werken hiertoe met methoden die differentiatie mogelijk maken en de basisvakken (taal en rekenen) worden op minimaal drie niveaus aangeboden. Hiervoor maakt de leerkracht een plan gemaakt waarin opgenomen is welke leerlingen bij een bepaald vakgebied extra ondersteuning nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Andere leerlingen hebben behoefte aan het basisaanbod of vragen juist om extra uitdaging. Een aanpak kan per vak en per periode verschillend zijn.

Buiten de groep
Wanneer er binnen de drie niveaus nog een extra ondersteuningsvraag blijft bestaan, is er de mogelijkheid ondersteuning buiten de groep te realiseren. Hiermee bedoelen we een korte interventie van extra hulp op een specifiek leerprobleem, zoals lezen, rekenen en woordenschat.
Daarnaast zijn we een Plusklas aan het ontwikkelen voor de begeleiding van specifieke hulpvragen in deze doelgroep.
Aan de ondersteuning buiten de klas zitten echter wel organisatorische grenzen, waardoor soms keuzes gemaakt moeten worden wie wel en wie niet aan bod komt voor deze begeleiding.

Wanneer er meer hulp nodig is dan de school binnen de basisondersteuning kan bieden
Wanneer een kind structureel aangewezen is op extra hulp, wordt de ondersteuningsbehoefte, waar nodig met hulp van extern deskundigen, in beeld gebracht en wordt desgewenst een arrangementsaanvraag gedaan bij het regionaal samenwerkingsverband. Hierdoor krijgen we middelen ter beschikking om het kind met zijn specifieke ondersteuningsvraag te helpen. In een enkel geval is plaatsing in het S(B)O nodig. In deze processen hechten we veel waarde aan een goede samenwerking met ouders.

De intern begeleider
Op Kbs Kievitsloop is Michelle Stroomer de intern begeleider (IB). Zij helpt de leerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Tevens coördineert zij de ondersteuningsprocedure op onze school. Wanneer u specifieke vragen heeft over de ondersteuning van uw kind, kunt u in eerste instantie terecht bij de leerkracht. Indien het noodzakelijk is om deze ondersteuning verder uit te breiden volgt, waar nodig, ook contact met de IB, maar altijd in samenspraak met de groepsleerkracht.