Onderwijskundige uitgangspunten

Bij de kleuters werken we thematisch. Omdat het belangrijk is dat de thema’s betekenis krijgen voor de kinderen, starten we een thema altijd met het ophalen van de reeds aanwezige kennis en het bepalen van hun interesse (door middel van een uitdagende openingsactiviteit en het maken van een woordveld). Gedurende het thema worden kinderen actief betrokken bij de richting die aan het thema gegeven wordt en welke activiteiten er gedaan kunnen worden.
Ook zoeken we steeds naar mogelijkheden om het thema zo concreet mogelijk te maken door bijvoorbeeld gastsprekers uit te nodigen, thematafels met materialen die passen bij het thema in te richten en/of bezoekjes organiseren aan locaties die passen bij het thema. Op deze manier realiseren we een uitdagende leeromgeving die kinderen stimuleert om nieuwe ontdekkingen te doen en zo te komen tot leren.
We hebben de aanname dat kinderen binnen een rijk aanbod op grond van hun behoeften en belangstelling daarvan zullen nemen wat ze voor hun ontwikkeling nodig hebben. De leerkracht heeft daarin een stimulerende, coachende rol en nodigt kinderen door middel van denkvragen uit tot het doen van deze ontdekkingen.

Vanaf groep 3 worden de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven methodisch aangeboden. We sluiten aan bij de mogelijkheden van het kind. Dit betekent dat we ingaan op de verschillen, maar ook juist de verschillen inzetten bij het samenwerken.

We vinden het belangrijk een klimaat te realiseren waarin kinderen zich mede-eigenaar voelen van hun eigen leerproces en doen een beroep op hen om hierin verantwoordelijkheid te tonen, omdat we geloven dat dit voor een hogere betrokkenheid zorgt.
Ook bieden we een uitdagende leeromgeving, waarin onderzoekend gedrag en een nieuwsgierige houding gestimuleerd worden.

Methodes

Op Kbs Kievitsloop gebruiken we methodes waarmee de kerndoelen zijn afgedekt. Voor alle leergebieden hebben wij voor de groepen 1 t/m 8 eigentijdse methoden en/of bronnenboeken.  De computer is een vast element om te automatiseren en om informatie op te zoeken en te verwerken. Klik hier voor overzicht van methodes.

Op dit moment oriënteren we ons op de vervanging van de methodes voor aardrijkskunde, natuur en techniek en geschiedenis. Hier zoeken wij naar een methode die thematisch de vakgebieden integreert en die ruimte biedt voor onderzoekend leren.

Brede ontwikkeling

Op onze school hebben we het bij ‘leren’ niet alleen over het verwerven van de kennis, maar ook nadrukkelijk over de sociaal-emotionele vaardigheden en het ontwikkelen van de creatieve, culturele en motorische vaardigheden. Ook competenties krijgen aandacht, zoals samenwerken, kritisch denken en zichzelf presenteren.

Burgerschap

Aspecten van burgerschap en integratie komen niet alleen in de Kanjertraining of Trefwoord aan de orde, maar zijn ook onderdeel van de wereld-verkennende vakken en taal. Aan maatschappelijke en actuele thema’s wordt aandacht besteed in onze methode voor begrijpend lezen: “Nieuwsbegrip XL”.

De aandacht die wij hebben voor burgerschap komt zeker ook tot uiting op de volgende wijze:

Kinderraad

Onze school heeft een Kinderraad. In deze Kinderraad zitten acht door de medeleerlingen gekozen leden uit de groepen 5 tot en met 8. De Kinderraad vergadert zeven keer per jaar met de directeur. Tijdens deze vergaderingen wordt gesproken over hoe het gaat op school, wat aandacht nodig heeft en wat we mogelijk willen veranderen om onze school nog leuker te maken.

Goede doelenactie

Jaarlijks organiseren we een goede doelenactie. Ook hierin heeft de Kinderraad een rol, omdat zij een voorselectie maken van mogelijke doelen en de verkiezing van het goede doel organiseren.
Door jaarlijks te kiezen voor een wisselend goed doel, komen alle leerlingen met verschillende maatschappelijke onderwerpen in aanraking. Door de kinderen actief te betrekken bij het goede doel van dat jaar, hopen wij steeds een mooi bedrag in te zamelen.

Adoptie monument Huize Raffy

Om onze leerlingen te betrekken bij de oorlogsgeschiedenis hebben wij als school een monument geadopteerd. Zo wordt de geschiedenis ook van ons. Dit is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Het monument dat wij geadopteerd hebben is het Indië-monument dat te vinden is bij Huize Raffy in Breda. Onze groep 7 heeft jaarlijks een project in samenwerking met Stichting Arjati en Huize Raffy en haar bewoners. Daarnaast worden de kinderen van deze groep uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse Indië-herdenking op 15 augustus.