Onderwijskundige uitgangspunten

In de groepen 1 en 2 is spel de start van ons onderwijs. Het kind neemt initiatieven en vergroot spelenderwijs de kennis van de wereld om hem heen. De natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind is de drijfveer voor activiteiten. Zo verstevigen we het zelfvertrouwen van het kind. We werken gericht met Schatkist aan de ontluikende geletterdheid en gecijferdheid.

Vanaf groep 3 worden de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven methodisch aangeboden. We sluiten aan bij de mogelijkheden van het kind. Dit betekent dat we ingaan op de verschillen, maar ook juist de verschillen inzetten bij het samenwerken.

vriendinnen

Methodes en ontwikkeling

Op Kbs Kievitsloop gebruiken we methodes waarmee de kerndoelen zijn afgedekt. Voor alle leergebieden hebben wij voor de groepen 1 t/m 8 eigentijdse methoden en/of bronnenboeken.  De computer is een vast element om te automatiseren en om informatie op te zoeken en te verwerken.

Op Kbs Kievitsloop hebben we de kerndoelen geordend en beschreven in zes leergebieden:

  • Nederlandse (en Engelse) taal,
  • Rekenen/wiskunde,
  • Oriëntatie op mens en maatschappij,
  • Oriëntatie op natuur en techniek,
  • Kunstzinnige oriëntatie,
  • Bewegingsonderwijs en spel.

Leren in de bredere zin

Op onze school hebben we het bij ‘leren’ niet alleen over het verwerven van de kennis, maar ook nadrukkelijk over de sociaal-emotionele vaardigheden en het ontwikkelen van de creatieve, culturele en motorische vaardigheden. Aspecten van burgerschap en integratie komen niet alleen in de Kanjertraining of Trefwoord (de catechesemethode) aan de orde, maar zijn ook onderdeel van de wereld-verkennende vakken en taal. Aan maatschappelijke en actuele thema’s wordt aandacht besteed in onze methode voor begrijpend lezen: “Nieuwsbegrip XL”.