Veilige leeromgeving

Optimaal ontwikkelen

Het team van onze school vindt het belangrijk dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen. De leerkrachten sluiten aan bij de mogelijkheden van uw kind. We willen samen met de ouders, als eerst verantwoordelijken voor de opvoeding, de kinderen in een veilige omgeving laten opgroeien en ontwikkelen.

Een veilige leeromgeving

Een voorwaarde om te kunnen leren en ontwikkelen, is dat kinderen zich goed in hun vel voelen. Geloven in zichzelf en hun mogelijkheden, zich geborgen voelen in hun omgeving en zich speels, onbevangen en nieuwsgierig in een zich verruimende leefwereld kunnen bewegen, zijn hierbij belangrijke zaken die onze aandacht hebben.

Kbs Kievitsloop biedt de kinderen deze veilige leeromgeving. De school daagt haar leerlingen uit en ondersteunt ze, om ze zo tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke personen uit te laten groeien.

Zelfstandig en samen

Het team wil ervoor zorgen dat de kinderen zich gewaardeerd voelen, ondervinden dat ze erbij horen, uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor elkaar. Ze leren om zelfstandig en om samen te werken in een respectvolle omgang met elkaar.

In-bij-school-(4)-3

Kanjer

Wanneer je lekker in je vel zit kom je beter tot leren. Het team wil dit bevorderen door het inzetten van de Kanjertraining in de hele school.

Kanjertraining is een sociale vaardigheidstraining  die kinderen leert sociaal gedrag bespreekbaar te maken. Vertrouwen in elkaar is de basis.

In alle groepen volgen de kinderen de Kanjerlessen en alle groepsleerkrachten die bij ons werken zijn in het bezit van de Kanjerlicentie.

Vanaf groep 1/2 volgen de kinderen de Kanjerlessen aan de hand van de methode. Ieder leerjaar heeft een eigen verhaallijn en in groep 4, 6, 7 en 8 wordt ook gebruik gemaakt van een werkboek. In de lessen komen sociale vaardigheden en situaties aan bod die bij de leeftijd van de kinderen uit de betreffende groep passen. De aanpak groeit als het ware met de kinderen mee aan de hand van vijf basisregels die voor de hele school gelden.
Deze regels worden duidelijk gemaakt aan de hand van dierenfiguren en gekleurde petten.

  • We vertrouwen elkaar (witte pet/kanjertijger)
  • We helpen elkaar (witte pet/kanjertijger)
  • We werken samen (zwarte pet/pestvogel)
  • We hebben plezier samen (rode pet/uitlachaapje)
  • We doen mee (gele pet/bange konijntje)

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Het kind leert sociale problemen (zoals pesten, conflicten hebben, je buiten gesloten voelen en teruggetrokken gedrag) bespreekbaar te maken en op te lossen vanuit vertrouwen in elkaar. Het kind leert daarbij ook om op tijd hulp te vragen: aan de leerkracht, maar vooral ook aan medeleerlingen. Met behulp van vertrouwensspelletjes en oefeningen wordt het zelfvertrouwen en de onderlinge band tussen kinderen versterkt. Sociale situaties worden nagespeeld en besproken, kinderen geven elkaar tips bij het oplossen van problemen, maar ook tops over de dingen die goed gaan en die een leerling al goed kan.

De Kanjermethode leert kinderen en leerkrachten in de spiegel te kijken, maar leert ook te kijken naar elkaar en de verschillen

te respecteren. Het uiteindelijke doel is om zelf een Kanjer te willen zijn, want dan voel je je lekker in je vel, heb je veel succeservaringen en kun je jezelf zijn. Dit is een belangrijke basis voor het welbevinden en het komen tot leren.

Kijk! en Zien!

Op Kbs Kievitsloop volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen met behulp van KIJK! (in de groepen 1-2) en ZIEN! Voor alle leerlingen wordt twee maal per jaar door de leerkracht een vragenlijst ingevuld. De leerlingen van groep 6 t/m 8 vullen ook zelf twee maal per jaar een vragenlijst in over hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Door de vragenlijsten te analyseren kan de leerkracht de ontwikkeling gericht stimuleren.

Extra hulp

Mocht  er problemen zijn die van dusdanige aard of omvang zijn, dat u er zelf moeilijk of geen oplossing voor vindt, dan brengen wij u in contact met de medewerker van het CJG (Centrum Jeugd en Gezin), Natascha Maas. Zij kan u helpen bij het vinden van het juiste hulptraject. U kunt ook zelf contact met haar opnemen wanneer zij haar praktijk op onze school heeft.

Vertrouwenscontactpersonen

U kunt indien nodig ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen van onze school. Dit zijn de leerkrachten Ciska Kelly en Arnoul van Vugt.

Veiligheid & Verkeer

Kbs Kievitsloop behaalt al jaren op een rij het BVL-label. Het Brabants Veiligheidslabel wordt uitgereikt aan scholen die de belangrijkheid van goed verkeersonderwijs, zowel de theorie als de praktijk, hoog in het vaandel hebben en daar dan ook enorm in hebben geïnvesteerd. Naast de gebruikelijke verkeerlessen en het verkeersdiploma wordt ieder schooljaar een verkeersweek op onze school georganiseerd, waarbij alle kinderen actief met verkeer bezig zijn. Ook hier zijn onze ouders weer bij betrokken.