Visie

Onze kernopdracht

Kbs Kievitsloop is onderdeel van stichting INOS. Alle INOS-scholen stellen zichzelf dezelfde kernopdracht ten doel:

INOS helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en begeleidt hen in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen, die in een steeds veranderende wereld blijven leren, verschillen accepteren en respectvol samenleven.

Onze visie

Kbs Kievitsloop wil graag een school zijn voor alle kinderen in de wijk. Kinderen krijgen de ruimte om zich, binnen een stimulerend pedagogisch klimaat, op hun eigen niveau te ontwikkelen.
We richten ons op de brede ontwikkeling van leerlingen, we vinden het belangrijk kinderen mede-eigenaar te laten zijn van hun leerproces, kiezen bewust voor samen en zien de ouders van onze leerlingen als educatieve partners.
We bieden eigentijds onderwijs en zijn trots op onze profiel-pijlers: Kanjer, LIST en Engels vanaf groep 1.

Onze ambities

Onze visie op leren is gebaseerd op de vijf ambities welke INOS heeft geformuleerd voor de komende beleidsperiode. Wij stellen ons ten doel om hieraan op de volgende wijze invulling te geven:

1) We bieden maatwerk
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen op hun eigen niveau. Hierbij houden wij rekening met o.a. verschillende leerstrategieën, het tempo en talentontwikkeling. We hebben hoge verwachtingen, waarbij succeservaringen belangrijk zijn. We richten ons op de brede ontwikkeling van leerlingen en de balans tussen basisvaardigheden en competenties.
We werken hiertoe met methoden die differentiatie mogelijk maken en de basisvakken worden op minimaal drie niveaus aangeboden, waarbij ook groepsdoorbroken gewerkt wordt.

2) We bevorderen gedeeld eigenaarschap
We realiseren een klimaat waarin kinderen zich mede-eigenaar voelen van hun eigen leerproces en doen een beroep op hen om hierin verantwoordelijkheid te tonen. We geloven in een hogere betrokkenheid wanneer leerlingen meer zeggenschap hebben over hun eigen leerproces, doordat zij leren eigen (deel)doelen te stellen, leren reflecteren op hun proces en meer verantwoordelijkheid krijgen over de planning van hun werkzaamheden.
We stemmen dit af op hun eigen niveau en er zal dus sprake zijn van een opbouw door de leerjaren heen.

3) We stimuleren een onderzoekende houding
We bieden een uitdagende leeromgeving waarin onderzoekend gedrag en een nieuwsgierige houding gestimuleerd worden. We kiezen ervoor ons zaakvakonderwijs thematisch en geïntegreerd aan te bieden, omdat we geloven dat kinderen vanuit de samenhang eerder tot leren komen en meer betekenis kunnen geven aan de opgedane kennis. Om deze reden willen we ook de opgedane kennis uit de basisvakken, toepassen bij de zaakvakken. We prikkelen de leerlingen om eigen leervragen te stellen en brengen de wereld de klas in en gaan met de klas de wereld in om de antwoorden te zoeken. Binnen dit onderzoekend leren is specifiek aandacht voor samenwerken, kritisch denken en zichzelf presenteren.

4) We kiezen voor samenleven
Onze school is een wijkschool. Waar kansen liggen de (directe) omgeving bij ons onderwijs te betrekken benutten we deze. We kiezen voor samen om onszelf en de ander te versterken. Ook hierin spelen ouders een belangrijke rol.

Bij ‘samenleven’ hoort ook ‘wereldburgerschap’: voor ons betekent burgerschap het helpen vormen van wie je bent (identiteit). Burgerschapsvorming brengt kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en straks actief te kunnen meedoen in de samenleving. We willen dat de kinderen zich bewust zijn van de normen en waarden in de zich steeds veranderende maatschappij en daarin reflecterend handelen. Bewustwording, open staan voor elkaar, dialoog, zorg en respect voor elkaar en de omgeving komen hierbij aan bod.

5) We hebben de basis op orde
Voor Kbs Kievitsloop betekent ‘de basis op orde’ dat u in de breedste zin van het woord kwaliteit van ons mag verwachten: Met een team dat zijn professionaliteit blijvend ontwikkelt verzorgen we dagelijks, vanuit een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat, gedegen onderwijs waarbij we doelgericht werken en hoge verwachtingen hebben.