Ouders

Samenwerking

We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Daar gaan we voor!

Ouders informeren de school

Het komt de kinderen ten goede dat zowel de ouders als de leerkrachten op de hoogte zijn als er zich op een of ander gebied een probleem voordoet. U kunt altijd bij de leerkracht van uw kind terecht. Ouders van kleuters en groep 3 begeleiden vaak dagelijks hun kind tot de klas. Bij de oudere leerlingen is dit niet meer het geval, maar een afspraak na schooltijd is met de leerkracht zo gemaakt.

De school informeert de ouders

Wij informeren u via

 • de MEMO
  U ontvangt elke maand op de laatste donderdag een nieuwsbrief, de MEMO. Deze bevat actuele informatie, achtergrondinformatie en belangrijke data. Door de nieuwsbrief wordt u volledig op de hoogte gehouden en voorkomen we dat u allerlei aparte brieven krijgt.
 • E-mail
  Via het ouderportaal Parnassys ontvangt u, wanneer nodig e-mail van het team en in sommige gevallen ook van de leerkracht afzonderlijk.
 • de Schoolkalender
  Aan het begin het nieuwe schooljaar of wanneer uw kind zijn of haar schoolloopbaan start, ontvangt u onze maandkalender 2022-2023 maandkalender ouders waarin informatie staat m.b.t. de school en een overzicht per maand van de vakanties en activiteiten.
 • Ouderavonden
  We organiseren een informatieavond in het begin van het schooljaar. De leerkrachten geven u informatie over wat er dat schooljaar in de groep van uw kind gaat gebeuren.
 • Rapportavonden
  Tweemaal per jaar plannen we voor alle groepen een contactmoment. Op deze middag of avond kunt u met de leerkracht praten over de ontwikkeling van uw kind. Dat gebeurt in zogeheten tien-minuten-gesprekken. Het eerste gesprek vindt plaats in november, op uitnodiging van de leerkracht. Het tweede gesprek vindt plaats in maart /april. Voor leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgt u dan ook het rapport mee.
  Uw kind krijgt driemaal per jaar een rapport: in november, maart /april en aan het einde van het schooljaar. Het laatste rapport bespreken we alleen met u als er bijzonderheden zijn.
 • Ouderportaal Parnassys
  Voor specifieke informatie over uw kind kunt u inloggen in het Ouderportaal Parnassys.
 • Schoolregels
  De schoolregels kunt u terug vinden via onderstaande link
  Schoolregels afspraken kinderen Kbs Kievitsloop

Ouders helpen op school

Kbs Kievitsloop heeft veel actieve en betrokken ouders. Met de hulp van ouders is de school in staat om meer activiteiten en voorzieningen te realiseren. Naast de medezeggenschapsraad en de oudervereniging spelen ouders voor de klas een belangrijke rol om andere activiteiten mogelijk te maken.
U kunt hierbij denken aan hulp bij computeronderwijs, actief meewerken in de schoolbibliotheek, rijden bij buitenschoolse activiteiten, het versieren van de school, hulp bij speciale activiteiten in de klas en nog veel meer. Lees verder bij Oudervereniging.