Medezeggenschapsraad

Het is belangrijk een juist evenwicht te vinden in de belangen van school, personeel, leerlingen en ouders. Daarom heeft elke school een medezeggenschapsraad die zowel op het belang van ouders en leerlingen als op het belang van de leerkracht en school toeziet. De raad zorgt, net als de ondernemingsraad in een bedrijf, voor de inspraak van ouders en leerkrachten in het beleid van de school.

De MR overlegt met de directie over belangrijke zaken, zoals: de besteding van geld en gebouw, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten en verbeteringen in het onderwijs. Daarnaast is de MR bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan directie en GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Voor een aantal beslissingen is zelfs de instemming van de MR nodig.

Wie zitten er in de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) van basisscholen bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.  De MR van onze school bestaat uit 6 leden (3 leerkrachten en 3 ouders). De leerkrachten nemen per toerbeurt zitting in de MR. De oudergeleding wordt gekozen door ouders. Ieder lid wordt gekozen voor een periode van vier jaar.

Namens de ouders hebben zitting

 • Martijn Vermunt (voorzitter)
 • Bianca Koning
 • Marjolein Grooters

Namens de leerkrachten

 • Patricia Flohr (secretaris)
 • Carola de Bruijn
 • Wendy Matthijssen

Contact met de MR

Via de MR kunnen de ouders en de leerkrachten meepraten en meedenken. Om haar taak naar behoren te kunnen vervullen moet de MR beschikken over goede informatie. Dat betekent dat het belangrijk is dat de leden weten wat er leeft onder de ouders, de leerkrachten, de directie en het bestuur. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar (u bent als toehoorder welkom) maar kunnen voor een deel besloten zijn. De MR-vergaderingen vinden ongeveer één keer in de twee maanden plaats.

De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:

 • 27 september 2022
 • 22 november 2022
 • 24 januari 2023
 • 14 maart 2023
 • 16 mei 2023
 • 27 juni 2023

Deze data zijn tevens terug te vinden op de schoolkalender.
De vergaderingen beginnen om 19:30 uur en zijn openbaar.

De MR stelt zich uitdrukkelijk ten doel een schakel te vormen tussen de ouders en de school. Dus heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u een vergadering bijwonen of notulen van een vergadering opvragen? Neem dan contact op met één van de leden van de MR of mail naar: kbskievitsloop_mr@inos.nl. Daarnaast kunt u met de MR in contact komen via de ‘Facebook’-pagina Medezeggenschapsraad (MR) KBS Kievitsloop‘.